Regulamin

Regulamin polscytraderzy.pl

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

 1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania ze Sklepu Internetowego, oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi zobowiązany jest Sprzedawca zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.).
 2. Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem.
 3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu i udostępniany jest nieodpłatnie także przed zawarciem umowy. Na żądanie Klienta Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient (np. pocztą elektroniczną).
 4. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przewiduje się następujące definicje pojęć:

1) Regulamin: Regulamin Sklepu Internetowego;

3) Sprzedawca: Dawid Skąpski SM Freight NIP: 8272330997     REGON: 522263936


4) Klient: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą w zakresie działalności Sklepu.

5) Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej (zakupu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową do którego w przypadkach przewidzianych w Regulaminie stosuje się odrębne postanowienia.

6) Usługa Elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.).świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu;

7) Sklep lub Sklep Internetowy, lub Serwis: Usługa elektroniczna, Sklep Internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://polscytraderzy.pl/, w ramach którego Klient zawiera umowę sprzedaży na odległość, strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej generowanej automatycznie, a wykonanie umowy (w szczególności dostawa Produktu) następuje poza Internetem;

8) Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o czynnościach w ramach Sklepu;

9) Produkt lub kurs – produkty sprzedawane w Sklepie, znajdujące się w ofercie Sprzedawcy;

10) Umowa – umowa na odległość, dotycząca zakupu Produktu, zawarta na skutek złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie i jego przyjęcia przez Sprzedawcę;

11) Formularz – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie Zamówienia w Sklepie lub dokonanie innych czynności w Sklepie;

12) Zamówienie – dyspozycja zakupu Produktu złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji technicznej;

13) Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych wiadomości (newsletter-ów), zawierających informacje o Serwisie, w tym nowościach lub promocjach w Sklepie.

ROZDZIAŁ 2. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE

 1. Dane Sprzedawcy do kontaktu z Klientem: Sprzedawca: Dawid Skąpski SM Freight NIP: 8272330997     REGON: 522263936 : kontakt@polscytraderzy.pl,
 2. Sprzedawca oferuje następujące rodzaje Usług Elektronicznych:

1)    Sklep Internetowy,

2)    Newsletter,

3)    Opiniowanie (komentowanie),

4)    Konto.

 1. Sprzedawca świadczy Usługi Elektroniczne zgodnie z Regulaminem.
 2. Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Klienta komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania (w tym przeglądarki internetowej), dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej.
 3. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
 4. Korzystanie ze Sklepu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Sprzedawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom. Sprzedawca wskazuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 5. Zawarcie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych następuje za pośrednictwem Sklepu przez Internet. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług Elektronicznych poprzez opuszczenie Sklepu lub poprzez usunięcie konta Klienta. W takim przypadku umowa o świadczenie Usług Elektronicznych rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.
 6. Nie ma możliwości korzystania ze Sklepu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.

ROZDZIAŁ 3. DANE OSOBOWE

 1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej: „Rozporządzenie”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).. W szczególności:
  1) Sprzedawca zapewnia, aby dane te były:
  a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;
  b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
  f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
  2) Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych;
  3) Sprzedawca zapewnia dostęp do danych osobowych i korzystanie z innych praw Klientom i innym osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
  2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klientów lub wystąpienie innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych osobowych według Rozporządzenia.
  3. Sprzedawca gwarantuje realizację uprawnień osób, których dane osobowe są przetwarzane na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów, w tym osobom tym przysługuje:
  1) prawo cofnęcia zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
  2)prawo dostępu do treści danych osobowych prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
  3) prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, usuwania;
  4) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
  5) prawo do skargi do organu nadzoru- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.
  4. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Sprzedawcy lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Sprzedawcy.
  5. Sprzedawca zapewnia, że nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, chyba że wymaga tego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie.

ROZDZIAŁ 4. INFORMACJE DODATKOWE

 • 1 Konto.
 1. Rejestracja Konta na stronie internetowej Sklepu jest bezpłatna i wymaga następujących działań: Klient powinien wypełnić formularz rejestracji podając określone dane i składając oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych. Na adres poczty elektronicznej Klienta podany przez niego w procesie rejestracji Konta przesłany zostanie link umożliwiający weryfikację Konta. Logowanie do Konta polega na podaniu loginu oraz hasła ustalonych przez Klienta. Hasło jest poufne i nie powinno być nikomu udostępniane.
 2. Konto umożliwia Klientowi wprowadzenie lub modyfikację danych, dokonywanie lub sprawdzanie Zamówień oraz przeglądanie historii Zamówień.
 3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 4. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Konta w Sklepie poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@polscytraderzy.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy: ul. Wojska Polskiego 119a Sieradz
 • 2. Newsletter
 1.   Usługa Newsletter ma na celu dostarczenie Klientowi zamówionych informacji.
 2.   Korzystanie z Newsletter-a nie wymaga rejestracji Konta przez Klienta, ale wymaga podania adresu poczty elektronicznej oraz złożenia oświadczeń w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.
 3.   Na adres poczty elektronicznej Klienta przesłany zostanie link potwierdzający subskrypcję Newsletter-a.
 4.    Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 5.    Klient może w każdym czasie zrezygnować z Newsletter-a poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: smfreight.company@gmail.com lub pisemnie na adres Sprzedawcy: ul. Wojska Polskiego 119a, Sieradz __________________________
 • 3. Opinie
 1.   Sprzedawca umożliwia Klientom zamieszczanie na stronie Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi (opinii, komentarzy) Klienta, w szczególności dotyczących Produktów.
 2.   Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 3.   Korzystanie z usługi w zakresie zamieszczania na stronie Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi jest możliwe anonimowo.
 4.   Sprzedawca może korzystać z opinii na potrzeby treści zamieszczanych w Serwisie.

ROZDZIAŁ 5. SPRZEDAŻ

 • 1. Produkty
 1. Produkty oferowane w Sklepie są wolne od obciążeń prawami osób trzecich.
 2. Produkty stanowią treści cyfrowe: kursy on-line z zakresu analizy giełdowej Forex, dostęp do grupy z przykładowymi transakcjami i analizami, kursy dropshipping, kursy tworzenia stron internetowych – kursy będą dostępne na platformie VOD, a grupa z transakcjami na aplikacji Telegram. Szczegółowy opis Produktu znajduje się na stronie Sklepu.
 3. Na Produkty nie jest udzielona gwarancja ani usługi posprzedażowe.
 4. Sprzedawca może prowadzić cykliczne promocje na Produkty lub stosować kupony rabatowe. Szczegółowe informacje będą zamieszczane na stronie Sklepu.
 • 2. Zamówienia i ich realizacja
 1. Zamówienie może być złożone poprzez wypełnienie Formularza, dostępnego w Sklepie.
 2. Zamówienia można składać po uprzednim zarejestrowaniu Konta w Sklepie lub bez rejestrowania Konta w Sklepie (gościnne zakupy).
 3. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób zapłaty i dostawy.
 4. Klient podaje w Formularzu dane oraz składa oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.
 5. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele lub święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 6. Potwierdzenia złożenia Zamówienia dokonuje Klient poprzez wybranie przycisku (pola) oznaczonego „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Sprzedawca wyśle Klientowi na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie Zamówienia.
 7. Czas realizacji zamówienia (tj. do dnia wysyłki Produktu) wynosi do 14 dni roboczych.
 • 3. Płatności
 1. Wszystkie ceny Produktów podawane w Sklepie są cenami brutto w złotych polskich (ceny zawierają podatek VAT). Cena Produktu nie uwzględnia kosztów, o których mowa w punkcie 2 poniżej. Cena Produktu podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron.
 2. Koszty związane z korzystaniem z Produktu (np. usługi teleinformatyczne, Internet, itp.) i ewentualne inne koszty ponosi Klient.
 3. Klient może wybrać formę płatności:

1) przelew tradycyjny – zapłata przed wysyłką Produktu (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy Sklepu. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sklepu;

2) zapłata za pośrednictwem systemu płatności PayPal – zapłata przed wysyłką Produktu (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien dokonać zapłaty za pośrednictwem systemu PayPal. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta w systemie płatności PayPal;

3) Za pomocą karty płatniczej Visa

4) Za pomocą karty płatniczej MasterCard

5) Za pośrednictwem platformy płatniczej PayU.

6) Za pośrednictwem systemu płatności Dotpay

7) Płatności cykliczne

 1. a) Klient/Użytkownik zawierając umowę z firmą (Dawid Skąpski SM Freight NIP: 8272330997     REGON: 522263936) oraz wybierając określony pakiet/usługę/abonament wyraża zgodę na cykliczne, co miesięczne pobieranie przez Operatora Płatności (PayU S.A) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości opłaty za pakiet/usługę/abonament. Opłata będzie pobierana przez Operatora płatności raz w miesiącu.
 2. b) Klient/Użytkownik w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez Operatora Płatności (PayU S.A.). PayU pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie Token (wirtualnych identyfikatorów karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Klienta unikalnego identyfikatora za pomocą którego Klient cyklicznie dokonuje płatności na rzecz firmy.
 3. c) Klient ma prawo zrezygnować z automatycznych płatności miesięcznych w dowolnym momencie, w panelu konta klienta, zakładka subskrybcje, bądź wysyłając e-mail pod adres kontakt@polscytraderzy.pl, z prośba o anulowanie subskrybcji.
 4. Na każdy sprzedany Produkt Sklep wystawia dowód zakupu i doręcza go Klientowi, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają doręczenia.
 5. Klient zobowiązany jest do zapłaty w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, o ile wybrany sposób zapłaty nie wymaga zachowania innego terminu. Jeżeli w tym terminie Klient nie dokona zapłaty, wtedy – zgodnie z art. 491 § 1 kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) – Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na zapłatę, po którego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Jeżeli Klient oświadczy, że świadczenia nie spełni, Sprzedawca może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego terminu spełnienia świadczenia.
 • 4. Korzystanie z Produktu
 1. Wskutek dokonania zakupu Klient uzyskuje dostęp do wybranego kursu on-line za pośrednictwem   https://polscytraderzy.pl i aplikacji Telegram
 2. Kursy mają charakter edukacyjny. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za efekty nauki Klienta.
 3. Kursy są organizowane dla grup.
 4. Zakres kursów i informacje o materiałach zawarte są w opisie na stronie Sklepu.
 5. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści (informacji, zdjęć, itp.) o charakterze bezprawnym
 6. Klient może korzystać z produktów tylko we własnym imieniu i nie może udostępniać ani przekazywać dostępu do Produktu osobom trzecim.
 7. Klient ma prawo korzystania z Produktu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, z Regulaminem oraz z odpowiednimi przepisami prawa, w tym poprzez:

1) naukę analizy giełdowej Forex i prowadzenia sklepu Dropshipping

2) uzyskiwanie informacji poprzez przeglądanie materiałów;

3) wymianę informacji w ramach grupy za pośrednictwem aplikacji Telegram.

 1. Sprzedawca wskazuje, że:

1) skuteczność kursu jest uzależniona od zaangażowania Klienta, jego preferencji i umiejętności;

2) brak udziału Klienta w kursie nie jest uznawany za rezygnację i nie zwalnia Klienta z obowiązków wynikających z Regulaminu.

 1. Sprzedawca informuje, że:

1) obrót walutami, opcjami, spekulacje i inne działania z zakresu giełdy Forex związane są z ryzykiem, w tym z ryzykiem poniesienia straty, utraty kapitału;

2) Produkty stanowią wskazówki i materiały o charakterze edukacyjnym a nie doradczym i nie uwzględniają wszystkich sytuacji z zakresu giełdy Forex, a tym samym nie mogą stanowić jedynej podstawy prowadzenia handlu czy wnoszenia wkładów  przez Klientów w ramach giełdy Forex;

3) efekty prowadzenia handlu czy wnoszenia wkładów  przez Klientów zależą także od preferencji oraz umiejętności Klienta, za co sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności;

4) udział w kursie nie gwarantuje uzyskiwania zysków w ramach giełdy Forex

5) https://polscytraderzy.pl/ W swojej ofercie nie udostępnia sygnałów transakcyjnych, ani rekomendacji finansowych.

6) udział w kursie nie gwarantuje uzyskiwania zysków.

7) Produkty stanowią wskazówki i materiały o charakterze edukacyjnym a nie doradczym i nie uwzględniają wszystkich sytuacji.

8) Produkty stanowią ogólne wskazówki, przykłady i nie uwzględniają indywidualnej sytuacji inwestora/kursanta.

 1. Warunkiem prawidłowego korzystania z Produktu jest posiadanie przez Klienta komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania (w tym przeglądarki internetowej), dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej
 2. W wyjątkowych przypadkach Klient może zostać wykluczony z uczestnictwa w kursie w przypadku naruszenia przez niego postanowień Regulaminu lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 3. W przypadku anulowania subskrybcji, klientowi zostanie odebrany dostęp do produktu/usługi.
 • 5. Dodatkowe informacje dla Konsumenta
 1. Umowa nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu przedłużeniu.
 2. Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy to czas realizacji Umowy.
 3. Korzystanie ze Sklepu przez Konsumenta nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
 4. Sprzedawca nie ma obowiązku i nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U.2017.2070 t.j. ze zm.).

ROZDZIAŁ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145).) oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.).
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działania, zaniechania lub szkody Klienta dotyczące lub wynikające z praktycznego korzystania przez Klienta z wiedzy uzyskanej w toku kursu.

ROZDZIAŁ 7. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Reklamacje Klient powinien kierować do Sprzedawcy w formie pisemnej na adres mailowy: kontakt@polscytraderzy.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu i żądanie Klienta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację Klienta w terminie 30 dni, a reklamację Konsumenta w terminie 14 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
 4. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca w ciągu 7dni dokona zwrotu środków na wskazany przez klienta rachunek bankowy, w kwocie odpowiadającej wysokości opłaconego zamówienia, którego dotyczy reklamacja.
 5. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym:

1)     możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL;

2)     możliwość prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub innymi organami.

ROZDZIAŁ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Odstąpienie od Umowy przez Sprzedawcę lub Klienta może nastąpić na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.).
 2. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu. Informacje o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta zawarte są w pouczeniu o prawie odstąpienia, dostępnym na stronie Sklepu.
 3. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do niektórych umów, tj.:

1) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

2) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę  utraci prawo odstąpienia od Umowy;

3) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;

 1.   Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 2.   W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Umowa uważana jest  za niezawartą.

ROZDZIAŁ 9. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Prawa do Serwisu oraz treści w nim zawartych należą do Administratora
 2. Sprzedawca na podstawie odrębnej umowy zawartej z Administratorem posiada prawo umożliwiające mu wykonanie działań objętych niniejszym Regulaminem .
 3.     Adres strony, pod którym jest dostępny Sklep, a także zawartość strony internetowej stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej.
 4.     Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki Produktowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do Sprzedawcy, producenta lub dystrybutora Produktu. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony https://polscytraderzy.pl/ bez zgody właściciela jest zabronione.

ROZDZIAŁ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami lub Konsumentami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Klientem będzie sąd właściwy według siedziby Sprzedawcy. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Konsumentem będzie sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania pozwanego) albo inny dogodniejszy dla Konsumenta (według art. 31-37 kodeksu postępowania cywilnego).

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

dotyczy Konsumenta

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Poniżej podajemy dane kontaktowe:

Dawid Skąpski SM Freight NIP: 8272330997     REGON: 522263936

 1.  kontakt@polscytraderzy.pl

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem terminu 14 dni.

Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celach związanych z wykonaniem Państwa odstąpienia od umowy oraz spełnieniem związanych z nim żądań i to na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji zostało zawartych w dokumencie „Informacje od administratora danych osobowych”.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza reklamacyjnego, jednak nie jest to obowiązkowe